ข่าวสารจุฬาฯ

ฝึกอบรม“การวิจัยเชิงคุณภาพ : เทคนิค การนำไปใช้และแนวโน้มในอนาคต”

กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “การวิจัยเชิงคุณภาพ : เทคนิค การนำไปใช้และแนวโน้มในอนาคต” ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 7 คณะรัฐศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และมีทักษะในการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยได้จริง โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการอมรม 2,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณจามีกร แคนนารี่ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-7263 อีเมล jameekorn.c@chula.ac.th

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย