ข่าวสารจุฬาฯ

แถลงข่าวงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานแถลงข่าวงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561  เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุม ศ.บํารุงสุข สีหอําไพ ห้อง 1001 ชั้น 10 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯได้ลงนามในความร่วมมือทางด้านวิชาการกับคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในวงการอุดมศึกษาไทย ในปีนี้คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาฯ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่ชั้น 10 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ  โดยในปีนี้ได้รับความสนใจจากนิสิตนักศึกษาและคณาจารย์จากหลายสถาบัน เช่น จุฬาฯ นิด้า ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นต้น ส่งบทความเพื่อให้พิจารณานำเสนอในที่ประชุมเป็นจำนวนมากกว่า 100 บทความ

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย