ข่าว

ปาฐกถาสุภา ศิริมานนท์ ประจำปี 2561

ปาฐกถาสุภา ศิริมานนท์ ประจำปี 2561

ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานปาฐกถาสุภา ศิริมานนท์ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก คุณชมัยภร แสงกระจ่าง (บางคมบาง) เป็นผู้แสดงปาฐกถา เรื่อง “สัมพันธภาพระหว่างประวัติศาสตร์และวรรณกรรมในประเทศไทย : กรณีศึกษาจากนวนิยายไทยร่วมสมัยหลัง พ.ศ. 2475”

ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนใจติดต่อ โทร 02-218-6294 E-Mail: pec@chula.ac.th

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X