ข่าว

โครงการแรกพบ อาจารย์และบุคลากรใหม่

โครงการแรกพบ อาจารย์และบุคลากรใหม่

รศ.วันชัย มีชาติ รองอธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแรกพบ อาจารย์และบุคลากรใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาฯ

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X