ข่าว

วิศวฯ จุฬาฯ จัดเสวนาวิชาการ “Digital Transformation towards Smart Nation”

วิศวฯ จุฬาฯ จัดเสวนาวิชาการ “Digital Transformation towards Smart Nation”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิอรุณ สรเทศน์ ภายใต้โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) จัดงานเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 เรื่อง “Digital Transformation towards Smart Nation” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำไปสู่การพัฒนาประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-6334

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X