ข่าว

นิสิตวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัล การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ปี 2561

น.ส.อมรวรรณ ศรีสวัสดิ์ และ น.ส. สุภัสสร ตันติพูลผล นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาฯ  ได้รับรางวัลการนำเสนอแบบบรรยายดีเด่นและแบบโปสเตอร์ดีเด่น ตามลำดับ จากการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ.นครศรีธรรมราช เมื่อเร็วๆนี้

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X