นิสิตวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัล การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ปี 2561

น.ส.อมรวรรณ ศรีสวัสดิ์ และ น.ส. สุภัสสร ตันติพูลผล นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาฯ  ได้รับรางวัลการนำเสนอแบบบรรยายดีเด่นและแบบโปสเตอร์ดีเด่น ตามลำดับ จากการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ.นครศรีธรรมราช เมื่อเร็วๆนี้

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X