ข่าวสารจุฬาฯ

ความรู้คู่สุขภาพ “กินดี มีสุข อ่อนวัย ห่างไกลโรค”

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ จัดโครงการอบรมให้ความรู้คู่สุขภาพ ประจำปี 2561 เรื่อง “กินดี มีสุข อ่อนวัย ห่างไกลโรค” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 2 อาคารจามจุรี 9 โดย คุณกรรณิการ์ ตั้งมั่นจิตเจริญ นักโภชนาการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นวิทยากร เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องหลักการรับประทานอาหารตามโภชนาการที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ โทร.0-2218-0590 หรือทางอีเมล cuhc@chula.ac.th

 

 

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย