ข่าว

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครปริญญาโท ในเวลา – นอกเวลาราชการ

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครปริญญาโท ในเวลา – นอกเวลาราชการ

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 (สมัครเข้าศึกษาได้ที่เว็บไซต์ : www.grad.chula.ac.th)

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์: http://www.commarts.chula.ac.th/th-th/application-master.html
อีเมล: gradcomm.cu@gmail.com
โทรศัพท์: 02-2182155, 02-2182178

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X