ข่าว

ประชุมระดับนโยบายในการแก้ไขปัญหาประมงแบบ IUU แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล พ.ศ. 2560-2561

ประชุมระดับนโยบายในการแก้ไขปัญหาประมงแบบ IUU แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล พ.ศ. 2560-2561

ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับศูนย์ยุโรปศึกษาแห่ง​จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมระดับนโยบายในการแก้ไขปัญหาประมงแบบ IUU แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล พ.ศ. 2560-2561 ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และลงทะเบียน online ได้ที่ www.ias.chula.ac.th หรือ สแกนผ่าน QR Code ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-7462

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X