ข่าว

ทีมนิสิตจุฬาฯคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับชาติ FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2018

ทีมนิสิตจุฬาฯคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับชาติ  FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2018

ทีมนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ประกอบด้วย นายกษิดิ์เดช ศิวะกุล นางสาวชนิษฐา เกิดบัณฑิต นางสาวชวัลรัตน์ สุขุวิทย์ และนางสาวญานิกา บำรุงวงศ์สิริ โดยมี รศ.ดร. ขนิษฐา ธนานุวงศ์ เป็นอาจารย์ผู้คุมทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารระดับประเทศ FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2018 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ในปีนี้มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 74 สถาบัน

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X