ข่าวสารจุฬาฯ

ทีมนิสิตจุฬาฯคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับชาติ FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2018

ทีมนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ประกอบด้วย นายกษิดิ์เดช ศิวะกุล นางสาวชนิษฐา เกิดบัณฑิต นางสาวชวัลรัตน์ สุขุวิทย์ และนางสาวญานิกา บำรุงวงศ์สิริ โดยมี รศ.ดร. ขนิษฐา ธนานุวงศ์ เป็นอาจารย์ผู้คุมทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารระดับประเทศ FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2018 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ในปีนี้มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 74 สถาบัน

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย