ข่าว

ความสำเร็จของจุฬาฯ ในการ “งดถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ ลดปริมาณขยะพลาสติก” เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ Chula Zero Waste ขอขอบคุณชาวจุฬาฯ และทุกคนที่เข้ามาใช้บริการในมหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณถุงพลาสติกได้ถึง 2,000,000 ใบ! จากมาตรการงดแจกถุงพลาสติกฟรีในร้านสะดวกซื้อในมหาวิทยาลัย ช่วยลดขยะทะเล    ลดความเสี่ยงที่เต่า วาฬ และสัตว์อื่นๆ จะกลืนกินถุงพลาสติกแล้วตาย โครงการฯ จะขยายมาตรการนี้ไปยังร้านค้าอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยและพื้นที่ฝั่งคณะแพทยศาสตร์ ติดตามรายละเอียดเร็วๆ นี้

โครงการฯ หวังว่า ทุกคนจะช่วยกัน "พกถุงใช้ซ้ำหรือถุงผ้าไปซื้อของทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย" เพื่อโลกของเราและลูกหลานของเรา

เพิ่มเติม

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X