เสวนาทางวิชาการ “พลังของภาษา ปัญญาสังคมไทย”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญฟังการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “พลังของภาษา ปัญญาสังคมไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 -15.30 น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในงานมี

  • การบรรยายเรื่อง “พลังของภาษา “พระสัจบารมี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9” โดย ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล
  • การอภิปรายเรื่อง “พลังของภาษาไทยในหลากหลายวงการ” โดย คุณดำรง พุฒตาล ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ ผศ.ดร.สมชาย สำเนียงงาม และ ผศ.ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข และ
  • การอภิปรายเรื่อง “สนุกในสนามการวิจัยภาษาไทย” โดย รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล รศ.ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง ผศ.ดร.วิภาส โพธิแพทย์ และ อ.ดร.ปริญญา วงษ์ตะวัน

ผู้สนใจเข้าฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/forms/Y4LfHBmAeqnTJfAj1 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-84869–70

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X