ข่าว

เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายฯ วิชาชีพบริหารจัดการระดับกลาง

เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายฯ วิชาชีพบริหารจัดการระดับกลาง

คุณเนาวรัตน์ จงสืบสุข ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สายปฎิบัติการ วิชาชีพบริหารจัดการระดับกลาง ด้านวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรการปฎิบัติงานด้านวิชาการ (ผู้ปฎิบัติงานด้านวิชาการ) เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรากฎาคม 2561 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X