ข่าว

จุฬาฯ ลงนามความร่วมมือกับ GC ใช้บรรจุภัณฑ์ BioPBS มุ่งสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน

จุฬาฯ ลงนามความร่วมมือกับ GC ใช้บรรจุภัณฑ์ BioPBS มุ่งสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน

เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม BioPBS และความร่วมมือส่งเสริมการการคัดแยกบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อสร้างจิตสำนึกตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน” ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ  กับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ GC  โดยคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  ในการใช้พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะพลาสติกในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร ผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย ศ.ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (PETROMAT) และคุณกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานพัฒนาตลาดธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท GC
ภายใต้โครงการความร่วมมือในครั้งนี้ GC ให้การสนับสนุนจุฬาฯในการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้แก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ (Zero-waste cup) ซึ่งนำพืช เช่น อ้อย มันสัมปะหลัง และข้าวโพดมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต BioPBS ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายได้ 100% ในสภาวะปุ๋ยหมักภายในระยะเวลา 4 – 6 เดือน ทดแทนแก้วพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง ตามแผนปฎิบัติการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนและป้องกันการเกิดขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างครบวงจรแบบ Closed-Loop Bioplastic Management ภายใต้โครงการ Chula Zero Waste ตอกย้ำการเป็นองค์กรต้นแบบในการจัดการขยะของประเทศ โดยในปี 2561 มีเป้าหมายเริ่มต้นใช้ในโรงอาหารทั้งหมด 17 แห่ง ซึ่งจะทำให้ลดการใช้พลาสติกแบบเดิมได้ 2 ล้านใบต่อปี

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X