โครงการอบรมธรรมช่วงเข้าพรรษา

ธรรมสถานจุฬาฯ จัดโครงการอบรมธรรมช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เรื่อง “เบิกบานด้วยอัปปมาทธรรม” สำหรับคณาจารย์ นิสิต บุคลากร และสมาชิกธรรมสถาน ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 15.30 น. เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม – วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีของพุทธบริษัทในช่วงเข้าพรรษา ให้ร่วมกันงดเว้นอบายมุข และสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย อีกทั้งเพื่อตอบสนองปณิธานของมหาวิทยาลัยที่จะเสริมสร้างบุคลากรและนิสิตให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และคุณธรรม

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธรรมสถานจุฬาฯ โทร. 0-2218-3018-9 โทรสาร 0-2218-3019 หรือที่ http://www.dharma-centre.chula.ac.th/

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X