ข่าว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ศึกษาดูงานศูนย์บริหารกลางและศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ศึกษาดูงานศูนย์บริหารกลางและศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ

เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 201 อาคารจามจุรี 3 อ.ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาฯ กล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมาศึกษาดูงานศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ ทั้งในด้านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ LessPaper งานสารบรรณและไปรษณีย์มหาวิทยาลัย  งานเลขานุการผู้บริหาร งานพิธีการและกิจการพิเศษ และงานการประชุม โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริหารกลาง ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแนะนำระบบงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
นอกจากนี้ที่ห้อง 203 อาคารจามจุรี 3 คุณธาริณี ไชยประพาฬ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ต้อนรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มาศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ของศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โดยมีหัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ และหัวหน้ากลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ บรรยายสรุปการปฏิบัติงาน

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X