ข่าว

ประชุมวิชาการฮาลาลนานาชาติ และนิทรรศการ Halal Digital

ประชุมวิชาการฮาลาลนานาชาติ และนิทรรศการ Halal Digital

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าระหว่างประเทศ จัดการประชุมวิชาการ International Halal Conference และนิทรรศการ Halal Digital ในงานมหกรรมการค้าชายแดนและมหกรรมการค้าภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย ครั้งที่ 4 (4th IMT-GT & BIMP-EAGA Trade Fair 2018) ระหว่างวันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อมแห่งอนาคต” มีสุดยอดนวัตกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อมกว่า 230 บูธ จาก 5 ประเทศเข้าร่วม
แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT) เริ่มต้นขึ้นในช่วงปี 2536 โดยผู้นำทั้ง 3 ประเทศได้เห็นชอบที่จะให้ผลักดันการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะไตรภาคี ระหว่างภาคใต้ของไทย ภาคเหนือของมาเลเซีย และพื้นที่บนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย รวมทั้งพื้นที่ BIMP –EAGA ที่มีประเทศฟิลิปปินส์และบรูไนดารุสลามเข้าร่วม การจัดงานในครั้งนี้ประกอบด้วย การแสดงสินค้าเกษตรนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม งานแสดงสินค้านานาชาติจาก 5 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน) การประชุมสภาธุรกิจ IMT-GT การสัมมนานานาชาติด้านโอกาสการค้าและการลงทุนในประเทศไทย การสัมมนาการค้าชายแดน การสัมมนาด้านสินค้าเกษตรนวัตกรรม กิจกรรม YEN-D Frontier@Songkhla นิทรรศการฮาลาลดิจิตัล และการประชุมสัมมนา International Halal Conference ภาคภาษาอังกฤษ ภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT & BIMP-EAGA ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ
งานประชุมวิชาการฮาลาลนานาชาติ ภาคภาษาอังกฤษ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศร่วมประชุมเสวนาในหัวข้อต่างๆ อาทิ ฮาลาลเพื่ออนาคต กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์สภาพฮาลาลของส่วนประกอบในอุตสาหกรรม การพัฒนาธุรกิจฮาลาลในพื้นที่ IMT-GT และศักยภาพกับความท้าทายทางด้านการท่องเที่ยวฮาลาลของพื้นที่ IMT-GT มีผู้ให้ความสนใจทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า 100 คน

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X