เปิด “UMAP Discover Camp 2018”

เมื่อวันจันทร์ที 23 กรกฎาคม 2561 ณ ชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “UMAP Discover Camp 2018” จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X