ข่าว

กิจกรรมจาก CUVIP ประจำเดือนสิงหาคม 2561

กิจกรรมจาก CUVIP ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไประยะสั้น (Chulalongkorn University Values Integration Program; CUVIP) ที่เป็นประโยชน์ให้แก่นิสิตและบุคลากร จุฬาฯ เพื่อให้นิสิตและบุคลากรได้รู้จักตนเอง ค้นพบความชอบ เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ เสริมสร้างอุปนิสัยสร้างคุณค่าเพื่อสังคม อีกทั้งพัฒนาและยกระดับนิสิตและบุคลากรให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและโลก เมื่อสิ้นสุดการเข้าร่วมกิจกรรมผู้เรียนจะได้รับองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต โดยกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2561 นี้ ได้แก่

 

  1. ประดิษฐ์ดอกมะลิวันแม่ (ดอกมะลิการบูรหอม)

โดย ผศ.เตือนใจ โก้สกุล

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00-19.00 น.

  1. กิจกรรมปั้นดินเซรามิก

โดย Lamun Lamai Craft Studio

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00-19.00 น.

  1. เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว

โดย ผศ.ดร.กฤษณา กิติยาดิศัย

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00-19.00 น.

  1. มาทอผ้ากันเถอะ (ทอที่รองแก้ว)

โดย The Loom Studio ทอผ้าไหม

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00-19.00 น.

  1. การพูดเชิงวิชาการในที่สาธารณะ

โดย ศ.นพ.วิโรจน์ ไววานิชกิจ

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30-19.30 น.

  1. เรียนเก่ง ทำงานเก่งด้วย mind map

โดย อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 – 19.30 น.

 

สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://goo.gl/UK49ow

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์การศึกษาทั่วไป ชั้น 6 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 3920 หรือเฟสบุ๊กแฟนเพจ CUVIP Project

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X