ข่าวสารจุฬาฯ

นิทรรศการ “MY WAYS III” เชิดชูเกียรติศิลปิน ศ.กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี

เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “MY WAYS III” นิทรรศการผลงานจิตรกรรมสีน้ำมัน เชิดชูเกียรติศิลปิน ศ.กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี ผู้สร้างคุณูปการทั้งในด้านงานศาสตร์และศิลป์ ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในวงการศิลปะและวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในด้านทัศนศิลป์ โดยได้สร้างผลงานจิตรกรรมที่มีลักษณะโดดเด่นและมีลักษณะเฉพาะตัว
นิทรรศการ “MY WAYS III” จัดแสดงตั้งแต่บัดนี้ – 14 กันยายน 2561 ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย