ข่าว

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2561

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2561

รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ และ รศ. ดร.อมร เพชรสม
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร เป็นผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจำปี พ.ศ. 2561 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยุู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X