ข่าว

เสวนาวิชาการ “พระพุทธศาสนากับการแพทย์”

เสวนาวิชาการ “พระพุทธศาสนากับการแพทย์”

ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาฯ จัดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการแพทย์” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 707 อาคารบรมราชกุมารี เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนากับมิติทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลแก่สาธารณชนทั่วไป รวมถึงเพื่อให้นักวิชาการได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ ทางวิชาการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับการแพทย์ ในงานมีการอภิปรายในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับการแพทย์และการรักษาพยาบาล” โดย รศ.นพ.ชัยเยนทร์ รัตนวิจารณ์ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.ภญ.ดร.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ และ ดร.สายป่าน ปุริวรรณชนะ นักวิชาการอิสระ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาฯ โทร. 0-2218-4654

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X