ข่าว

เสวนาวิชาการ “พระพุทธศาสนากับการแพทย์”

ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาฯ จัดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการแพทย์” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 707 อาคารบรมราชกุมารี เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนากับมิติทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลแก่สาธารณชนทั่วไป รวมถึงเพื่อให้นักวิชาการได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ ทางวิชาการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับการแพทย์ ในงานมีการอภิปรายในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับการแพทย์และการรักษาพยาบาล” โดย รศ.นพ.ชัยเยนทร์ รัตนวิจารณ์ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.ภญ.ดร.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ และ ดร.สายป่าน ปุริวรรณชนะ นักวิชาการอิสระ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาฯ โทร. 0-2218-4654

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X