“ปาฐกถาธรรมพิเศษ เพื่อ 101 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

ธรรมสถานจุฬาฯ ขอเชิญร่วมงาน “ปาฐกถาธรรมพิเศษ เพื่อ 101 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดยพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย) ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

ผู้สนใจสำรองที่นั่งผ่านทาง https://goo.gl/forms/gaNaBu9okxokzbG23

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธรรมสถานจุฬาฯ โทร. 0-2218-3018

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X