ข่าว

การแสดงดนตรี “รำลึกดูรยศิลปิน หลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูรยะชีวิน)”

การแสดงดนตรี “รำลึกดูรยศิลปิน หลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูรยะชีวิน)”

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดการแสดงดนตรี “รำลึกดูรยศิลปิน หลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูรยะชีวิน)” บรรเลงและขับร้องโดยครูดนตรี ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล ครูเชวงศักดิ์ โพธิสมบัติ ครูจีรพล เพชรสม ครูปี๊บ คงลายทอง ร่วมด้วยนักดนตรีสำนักการสังคีต กรมศิลปากร คณาจารย์ และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม 2561 เวลา ๑๘.๐๐ น.ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ (ไม่เสียค่าเข้าชม)

กรุณาสำรองที่นั่งผ่านทาง https://goo.gl/forms/1ZX0SUFDdAd4aa4B3
หรือติดต่อสอบถามโทร. 0-2218-3634

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X