ข่าว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวัฒนธรรมแห่งอายุวัฒนะ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวัฒนธรรมแห่งอายุวัฒนะ

เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดการการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “วัฒนธรรมแห่งอายุวัฒนะ” ( 2018 Chulalongkorn Asian Heritage Forum : Culture of Longevity) โดยมี ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ รศ. ดร.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ ผศ. ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ และ รศ. ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ เฝ้าฯ รับเสด็จ
ในการนี้ รศ.ดร.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา ประธานคณะกรรมการจัดงาน ทูลเกล้าฯ ถวายเอกสารการประชุม ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี กราบบังคมทูลรายงาน จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมและทรงฟังการบรรยาย
การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “วัฒนธรรมแห่งอายุวัฒนะ” จัดโดยสถาบันไทยศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2561 เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมแห่งอายุวัฒนะของสังคมเอเชียในบริบททางวิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ตลอดจนการศึกษาวิธีการรักษาสุขภาพที่เชื่อมโยงกับคติความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา การแพทย์ และวิถีชีวิตของผู้คนในภูมิภาคเอเชีย

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X