ข่าว

เสวนาทางวิชาการเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการแพทย์”

เสวนาทางวิชาการเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการแพทย์”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 707 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาฯ จัดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการแพทย์” เปิดการเสวนาโดย ผศ.ดร.ประทุม อังกูรโรหิต ผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา การอภิปรายในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับการแพทย์และการรักษาพยาบาล” วิทยากรโดย รศ.นพ.ชัยเยนทร์ รัตนวิจารณ์ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.ภญ.ดร.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ และดร.สายป่าน ปุริวรรณชนะ นักวิชาการอิสระ ผู้ดำเนินการอภิปราย ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนากับมิติทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลแก่สาธารณชนทั่วไป รวมถึงเพื่อให้นักวิชาการได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ ทางวิชาการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับการแพทย์

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X