ข่าว

พิธีไหว้ครูดนตรีไทย

พิธีไหว้ครูดนตรีไทย

ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ โถงคณะศิลปกรรมศาสตร์ 1

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X