ข่าว

เสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ เรื่อง “China 5.0: เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และกฎหมายในจีนยุคใหม่”

เสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ  เรื่อง “China 5.0: เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และกฎหมายในจีนยุคใหม่”

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักพิมพ์ Bookscape ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกับฟัง

เสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ เรื่อง “China 5.0: เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และกฎหมายในจีนยุคใหม่”

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังได้ที่ https://goo.gl/znif7n
http://www.law.chula.ac.th/home/view.aspx?id=1133

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X