ข่าวสารจุฬาฯ

นิทรรศการ “จากบางโพ(ซิเบิ้ล) สู่บางโพลีฟวิ่งแล็ป” สถาปัตย์ จุฬาฯ ร่วมมือชุมชนประชานฤมิตรต่อยอดการอนุรักษ์พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

จากความสำเร็จของนิทรรศการ “บางโพซิเบิ้ล” (BANG PO(SSIBLE) เมื่อปี 2565 ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กับชุมชนประชานฤมิตร ชุมชนเก่าแก่ย่านบางโพ ที่เป็นแหล่งรวมผู้ประกอบการงานไม้ที่มีอายุกว่า 80 ปี บนถนนสายไม้บางโพ เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างนิสิตกับชุมชน เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในปีนี้ได้มีการต่อยอดสู่ นิทรรศการ “จากบางโพ(ซิเบิ้ล) สู่บางโพลีฟวิ่งแล็ป : ร่วมเรียน –ร่วมสร้าง ชุมชนกับมหาวิทยาลัย” (From Bang Po (ssible) to Bang Pho Living Lab : University – Community Co – Learning and Co – Creation) ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้นิทรรศการบางโพ ซ.ประชานฤมิตร เป็นห้องทดลองปฏิบัติการนอกห้องเรียนของนิสิตผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน รวมทั้งเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ร่วมสร้างสรรค์และยกระดับชุมชนเป็นพื้นที่ร่วมทดลองปฏิบัติการจริงระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชุมชนสายไม้บางโพพิธีเปิดนิทรรศการโดยนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ซ.ประชานฤมิตร จากนั้น รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ผศ. สรายุทธ ทรัพย์สุข คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และนายภูริสิทธิ์ สิริวโรธากุล ประธานชุมชนบางโพ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ณ ศูนย์การเรียนรู้นิทรรศการบางโพผศ.ดร.ปริญญ์ เจียรมณีโชติชัย ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการพัฒนานิสิต จุฬาฯ และอาจารย์ภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ในฐานะหัวหน้าโครงการจัดนิทรรศการ กล่าวถึงที่มาของโครงการในครั้งนี้ว่า นิทรรศการ “จากบางโพ(ซิเบิ้ล) สู่บางโพลีฟวิ่งแล็ป : ร่วมเรียน – ร่วมสร้าง ชุมชนกับมหาวิทยาลัย” เป็นผลมาจากนิทรรศการ “ บางโพ (ซิเบิ้ล) ” ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้เข้ามาทำงานร่วมกับชุมชนจนประสบความสำเร็จเมื่อปีที่แล้ว ในปีนี้ได้ขยายขอบเขตการทำงานที่ใหญ่ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก CU Social Innovation Hub ทำให้ชุมชนบางโพเป็นลีฟวิ่งแล็ปหรือห้องทดลองปฏิบัติการนอกห้องเรียนสำหรับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จำนวน 180 คน และเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนใน 7 รายวิชา เช่น วิชาโครงสร้าง วิชาภูมิทัศน์ วิชาการวางผังเมือง การฟื้นฟูเมือง การออกแบบสถาปัตยกรรม ฯลฯ ซึ่งนิสิตได้มีโอกาสลงพื้นที่ทำงานจริงร่วมกับชุมชน

“นิทรรศการในครั้งนี้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบด้วย ซึ่งแตกต่างจากปีที่แล้ว ที่นิสิตเป็นผู้ออกแบบ ส่วนหนึ่งของผลงานที่น่าสนใจในนิทรรศการครั้งนี้ได้แก่ แผนที่ท่องเที่ยวเขตบางซื่อ ซึ่งมีทั้งสิ้น 6 เวอร์ชั่น เช่น แผนที่สายมู สายกิน สายคอนเทนต์ เป็นต้น สิ่งสำคัญที่นิสิตจะได้รับจากงานนี้ก็คือการออกไปปฏิบัติงานจริงและได้ประสบการณ์จากการทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน” ผศ.ดร.ปริญญ์กล่าวนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “กรุงเทพมหานคร มีนโยบายสร้างเศรษฐกิจเมือง ซึ่งเกิดขึ้นจากคนในย่านนั้นๆให้ความร่วมมือร่วมใจกัน มีหลายย่านที่เรากำลังจะผลักดัน หนึ่งในนั้นคือ บางโพซึ่งมีผลิตภัณฑ์ไม้และมีสินค้าอื่นๆที่จะสามารถต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ของย่านบางโพได้ในอนาคต สิ่งสำคัญคือทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาได้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นเศรษฐกิจเมืองได้ในอนาคต”ทางด้าน นายภูริสิทธิ์ สิริวโรธากุล ประธานชุมชนประชานฤมิตร เปิดเผยว่า “นิทรรศการบางโพลิฟวิ่งแล็ปในปีนี้ต่อยอดมาจากบางโพ(ซิเบิ้ล) โดยนำชุมชนมาเป็นห้องทดลองใหญ่ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าชุมชนจะอยู่อย่างไรให้ยั่งยืน เช่น การสร้างวิสัยทัศน์ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ การสร้างความร่วมมือ และการแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ เพื่อจะเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไปในอนาคต ชุมชนของเราเป็นชุมชนการค้างานไม้ การที่นิสิตได้เข้ามาช่วยสำรวจพื้นที่และแก้ไขปัญหา ทำให้ชุมชนของเราเห็นมุมมองต่างๆ ที่ชุมชนมองข้ามไป เช่น พื้นที่ในการเดิน การปรับปรุงคลองให้ใสสะอาด สวยงามและสามารถพักผ่อนได้ รวมถึงการออกแบบแผนที่และโครงสร้างอาคารต่างๆ ทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆที่สามารถปรับใช้ได้ในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างมากชุมชนรู้สึกดีใจที่ได้ทำงานร่วมกับนิสิตที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาชุมชน”

นายภคิน ตุลาประพฤทธิ์ นางสาวอารียานา ที. สมฤทธิ์ และนายคฑาทอง ธรรมโสภณสกุล  นิสิตชั้นปีที่ 2  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ที่ได้มีส่วนร่วมในนิทรรศการครั้งนี้ในงานด้าน Motion Graphic เปิดเผยว่า “เป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมทำงานที่ชุมชนบางโพในครั้งนี้ ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากนอกห้องเรียน รวมทั้งยังได้ฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพจริง พวกเรารู้สึกดีใจที่ได้ร่วมทำงานกับชุมชน ได้นำสิ่งที่เรียนมาในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้งานจริง ผู้เข้าชมนิทรรศการจะได้รับแรงบันดาลใจในการทำให้ชุมชนมีการพัฒนาที่ยั่งยืน”

นิทรรศการ “จากบางโพ(ซิเบิ้ล) สู่บางโพลีฟวิ่งแล็ป” จัดแสดง ณ ศูนย์การเรียนรู้ นิทรรศการถนนสายไม้บางโพ ซอยประชานฤมิตร ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2565 เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00 – 17.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 09-0986-6542 หรือ Facebook : https://www.facebook.com/bangphowoodstreet.th?mibextid=ZbWKwL

ภาพ : สมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า