ข่าว

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เรือนไทย จุฬาฯ

กำหนดการ
วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
๑๗.๐๐ น. พิธีสวดมนต์เย็น

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ๙ รูป
๘.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมงานพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
๙.๓๐ น. พิธีไหว้ครูดนตรีไทย (อาจารย์ ดร. สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ เป็นครูผู้ประกอบพิธี)

การแต่งกาย: สุภาพ
ติดต่อสอบถามโทร. ๐๒-๒๑๘-๓๖๓๔-๕

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X