ข่าว

งาน GenEd Fair 2018

งาน GenEd Fair 2018

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ จัดงาน GenEd Fair 2018 “BACK TO SCHOOL”เมื่อวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2561 ณ ชั้น 1 อาคารจามจุรี 9 โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อประชาสัมพันธ์รายวิชาการศึกษาทั่วไป (GenEd) แก่นิสิตจุฬาฯ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนรายวิชาต่างๆ รวมทั้งแนะนำหลักสูตรเสริมการศึกษาทั่วไประยะสั้น (CUVIP) และ CU CUDSON
ในงานมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมาย เช่น พูดคุยเสวนากับป็อด โมเดิร์นด๊อก (ธนชัย อุชชิน)เรื่องวิชาศึกษาทั่วไป (GenEd) และชีวิตในรั้วจุฬาฯ พูดคุยกับนิสิตจากองค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาฯ ในหัวข้อ “น้องถามมาพี่จะตอบให้” การโต้วาทีเรื่อง “วัดผลอย่างไร ถูกใจเด็ก 4.0” โดย นิสิตจากชมรมวาทศิลป์และมนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น มีนิสิตจุฬาฯสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X