ข่าว

การบรรยายความรู้คู่สุขภาพ เรื่อง “รักษ์ไต”

การบรรยายความรู้คู่สุขภาพ เรื่อง “รักษ์ไต”

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ขอเชิญฟังการบรรยายความรู้คู่สุขภาพเรื่อง “รักษ์ไต” ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 2 อาคารจามจุรี 9 โดยมี ผศ.ดร.อัษฎางค์ ลีฬหวนิชกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดโรคของไต การดูแลรักษา รวมถึงการมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการป้องกันโรค

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ โทร.0-2218-0590

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X