ข่าว

ลงนามบันทึกข้อตกลงนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการของเสีย

ลงนามบันทึกข้อตกลงนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการของเสีย

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการของเสีย – จากข้อมูลสู่คำตอบ (Collaboration on Waste Management Policies and Practices – From Data to Solutions) ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X