บริจาคที่ดินให้จุฬาฯ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องรับรองชั้น 7 อาคารจามจุรี 4 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีจุฬาฯ รับมอบโฉนดที่จาก ศ.กิตติคุณ มงคล เดชนครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งบริจาคที่ดินจำนวน 2 แปลง บริเวณเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รวมพื้นที่ 186 ตารางวา ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 101 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาฯ

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X