ข่าว

การอบรม เรื่อง “สิทธิบัตรกับงานวิจัย”

การอบรม เรื่อง “สิทธิบัตรกับงานวิจัย”

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIP) ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “สิทธิบัตรกับงานวิจัย” เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อานวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIP) กล่าวเปิดงานและบรรยายร่วมกับ ทีมงานด้านสิทธิบัตร คุณมงคล แก้วมหา คุณ วี วงษ์เทียนกุล คุณปฏิญญา สิริสินวิบูลย์ และ คุณณัฐชา กิจผดุง โดยมีหัวข้อในการอบรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ความหมายและความสำคัญ ของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่มีต่องานวิจัยการร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ข้อควรรู้ ที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ตลอดจน ข้อควรระวังในการร่างคำขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร ระบบ Smart System สำหรับกำรยื่นขอรับสิทธิบัตรผ่ำน CUIP และขั้นตอนการทำงานของ CUIP ในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
การอบรมในหัวข้อดังกล่าวจัดขึ้น 2 ครั้ง คือเมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม และวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ในการอบรมทั้ง 2 ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 110 ท่าน ซึ่งนับว่าประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง ทั้งนี้คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิตของจุฬาฯ ที่เคยเข้ารับการอบรมหรือมีความสนใจที่จะเข้าปรึกษา สอบถามข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการอบรม หรือสนใจในกิจกรรมของสถาบันฯที่จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกในอนาคต สามารถติดตามข่าวสาร และความรู้ตลอดจนกิจกรรมต่างๆของCUIP ได้ที่เพจ IP Chula หรือ http://www.cuip.chula.ac.th/ และหากมีข้อสอบถามหรือสงสัยสามารถติดต่อเราได้ที่ Email: info@cuip.chula.ac.th และโทรศัพท์ 02-218-4195-7 ในวันและเวลาราชการ

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X