ข่าว

การอบรม เรื่อง “สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย”

การอบรม เรื่อง “สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย”

เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIP) ได้จัดการอบรม เรื่อง “สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย” ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจัดการอบรมให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยการ โดยมี รศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIP) กล่าวเปิดงาน
การอบรมครั้งนี้มีหัวข้อและเนื้อหาในการบรรยายที่เน้นด้านความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น สัญญาวิจัย สัญญาปกปิดความลับ (Non-disclosure agreement) สัญญาถ่ายโอนวัสดุ (Material transfer agreement) และข้อควรรู้เกี่ยวกับการพิจารณาและการร่างบันทึกข้อตกลง (Memorandum of understanding) หนังสือมอบอำนาจ และเอกสารประกอบสัญญาต่างๆ ซึ่งบรรยายโดย คุณมงคล แก้วมหา หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมาย คุณภากร ชัยวานิชศิริ คุณณัฐชา กิจผดุง ทีมเจ้าหน้าที่ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ CUIP นอกจากนี้การจัดอบรมครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากศูนย์กฎหมายและนิติการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบหมายให้ คุณณฤกษ์ สวัสดิฤกษ์ นิติกร ประจำศูนย์ฯ มาร่วมบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศูนย์กฎหมายฯที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาและการร่างสัญญา ด้วย และ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้นกว่า 80 ท่าน ซึ่งนับว่าประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจากเนื้อหาของการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานประจำที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ทั้งนี้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจน นิสิต สามารถติดตามความรู้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานและกิจกรรมของ CUIP ได้จากเพจ IP Chula หรือhttp://www.cuip.chula.ac.th/ และหากมีคำถามหรือข้อสงสัยอันเกี่ยวข้องกับงานของ CUIP สามารถติดต่อได้ที่ Email: info@cuip.chula.ac.th และโทรศัพท์ 02-218-4195-7 ต่อ 107-108 ฝ่ายสิทธิบัตร ( ในวัน และ เวลาราชการ)

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X