พิธีกตเวทิตาผู้มีอุปการคุณด้านทุนการศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมจุฬาฯ สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ จัดพิธีกตเวทิตาผู้มีอุปการคุณด้านทุนการศึกษาแก่นิสิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการดี เป็นผู้มอบของที่ระลึก พร้อมกล่าวขอบคุณผู้ให้ทุนและให้โอวาทแก่นิสิต

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X