ข่าว

พิธีกตเวทิตาผู้มีอุปการคุณด้านทุนการศึกษา

พิธีกตเวทิตาผู้มีอุปการคุณด้านทุนการศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมจุฬาฯ สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ จัดพิธีกตเวทิตาผู้มีอุปการคุณด้านทุนการศึกษาแก่นิสิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการดี เป็นผู้มอบของที่ระลึก พร้อมกล่าวขอบคุณผู้ให้ทุนและให้โอวาทแก่นิสิต

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X