พิธีไหว้ครูดนตรีไทยจุฬาฯ ประจำปี 2561

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ เรือนไทย จุฬาฯ โดย ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญช่วงเช้า และ อ.บุญช่วย โสวัตร ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย จุฬาฯ เป็นครูผู้อ่านโองการ

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X