ข่าวสารจุฬาฯ

ปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 150 ปี

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติในวาระพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 150 ปี วันที่ 1 ตุลาคม 2561  เรื่อง “ยุคจุฬาลงกรณ์ – จุดเริ่มต้น ของวิวัฒนาการสังคมไทย (Chulalongkorn Era – the beginning of the Thai society’s evolution)  โดย ศ.ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร และเรื่อง “จากบาวริ่งถึงการปฏิรูปประเทศ : สยามในระเบียบโลกใหม่”  โดย ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์  ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

ผู้สนใจเข้าฟังการปาฐกถาครั้งนี้  สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่กลุ่มภารกิจพิธีการและกิจกรรมพิเศษ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ  โทร.0-2218-0184, 0-2218-0261 E-mail : central_admin@chula.ac.th

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย