ข่าว

มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนเวลาปิด-เปิดประตูศศินทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนเวลาปิด-เปิดประตูศศินทร์ (ซอยจุฬาฯ12) ใหม่ดังนี้

- ประตูสำหรับรถยนต์ เปิดเวลา 05.00 -24.00 น. ทุกวันจันทร์-เสาร์ เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

- ประตูทางเท้า เปิด 05.00 - 24.00 น. ทุกวัน

ทั้งนี้ตั้งแต่ 12 กันยายน 2561 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติม

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X