ข่าว

ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (E-Camp Chula #20)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (E-Camp Chula #20) ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในวิชาการทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น โดยพี่ๆ นิสิตภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/ECampReg โดยพิมพ์ใบสมัคร กรอกข้อมูล พร้อมสแกนเป็นไฟล์ .pdf แนบหลักฐานการสมัคร ส่งมาที่ ecampchula20@gmail.comโครงการดังกล่าวเปิดรับผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 60 คน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 25 กันยายน 2561 เวลา 23.59 น. ประกาศผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.eng.chula.ac.th/th/23341

เพิ่มเติม

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X