ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

,

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จัดโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมการวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 ตุลาคม 2561 โดยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ สำนักนโยบายและยุทธสาสตร์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 24 เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หมายเหตุ - สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกิตติกันตพงษ์ โทร 0-2216-3955 ต่อ 226

เอกสารประกอบ ประกอบด้วย หลักการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปี 2562 และ แบบขอรับทุนวิจัย 2562

ที่มา https://www.research.chula.ac.th/onesqa-fund-2019/

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X