บรรยายพิเศษด้านแพทยศาสตร์ศึกษา (MedEd Talk) ครั้งที่ 4/2561

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการบรรยายพิเศษด้านแพทยศาสตร์ศึกษา (MedEd Talk) ครั้งที่ 4/2561 ในหัวข้อ “Effective Feedback” โดย ผศ.ดร.นพ.ชัยชนะ นิ่มนวล ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม ทวีตุมราศวิน (Smart Classroom) ชั้น M อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานแพทยศาสตร์ศึกษา ฝ่ายวิชาการ โทร 02-252-4942 02-256-4477 ต่อ 141

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X