ข่าวสารจุฬาฯ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2560 วันที่สอง

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. และเวลา 14.00 น. ณ หอประชุมจุฬาฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นวันที่สอง โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เฝ้าฯ รับเสด็จ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ในวันที่สอง มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย จำนวนทั้งสิ้น 4,716 คน รอบเช้า จำนวน 2,396 คน ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ 635 คน คณะอักษรศาสตร์ 493 คน คณะรัฐศาสตร์ 461 คน คณะนิเทศศาสตร์ 296 คน คณะสหเวชศาสตร์ 187 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 86 คน บัณฑิตวิทยาลัย 238 คน รอบบ่าย จำนวนทั้งสิ้น 2,320 คน ประกอบด้วย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 685 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 233 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 398 คน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 134 คน คณะจิตวิทยา 139 คน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 138 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 391 คน วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 64 คน ผู้แทนขึ้นรับพระราชทานอนุปริญญาบัตร ผู้รับเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต จำนวน 111 คน ผู้รับพระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพล จำนวน 26 คน ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิตจุฬาฯ

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย