ข่าวสารจุฬาฯ

สหสาขาวิศวกรรมชีวเวช เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโทและเอก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561

สหสาขาวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ซึ่งหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

– วศ.ม.(วิศวกรรมชีวเวช)

– วท.ม.(วิศวกรรมชีวเวช)

– วท.ด.(วิศวกรรมชีวเวช)

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561ทาง https://www.register.gradchula.com/

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2218-6793 ต่อ 13

E-mail: Tanakit.s@chula.ac.th

เว็บไซต์ภาควิศวกรรมชีวเวช : www.chulabme.com

อื่นๆ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Literary”

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย