ข่าว

การแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และเสวนาเรื่อง “จากตึกบัญชาการฯ ถึงอนุสาวรีย์ทหารอาสา”

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งชัยชนะของสยามในสงครามโลก ครั้งที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จะจัดการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และจัดเสวนาเรื่อง “จากตึกบัญชาการฯ ถึงอนุสาวรีย์ทหารอาสา” โดย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรศรี โพวาทอง ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 - 18.45 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯในครั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 08-4546-4411

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X