ข่าว

เสวนาวิชาการ “ประเทศไทย-มาเลเซีย: การเคลื่อนสู่อนาคตร่วมกัน”

ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)จะจัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “ประเทศไทย-มาเลเซีย : การเคลื่อนสู่อนาคตร่วมกัน” ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น2 หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-มาเลเซียและเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมทั้งร่วมวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชาติทั้งสองในมิติต่างๆ

ความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซียมีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม มาเลเซียและไทยมีแผ่นดินใหญ่และชายแดนทางทะเลร่วมกัน โดยทั่วไปเป็นความสัมพันธ์ที่ลงตัวและมิได้มีการท้าทายต่อกันแต่อย่างใด ดังนั้นทั้งสองประเทศจึงยอมรับความสัมพันธ์ที่ดำรงอยู่อย่างค่อนข้างจะเป็นที่พอใจต่อกันและกันท่ามกลางความร่วมมือในหลายๆด้านแนวคิดของโครงการเสวนาเรื่อง “ประเทศไทย – มาเลเซีย: การเคลื่อนสู่อนาคตร่วมกัน”มีความมุ่งมั่นให้เสวนาครั้งนี้ ครอบคลุมพื้นที่ความร่วมมือที่ทั้งสองประเทศมีต่อกันมาก่อน และสำรวจพื้นที่ที่จะทำให้ความสัมพันธ์ ทวิภาคีมีความเข้มแข็งขึ้น ด้วยความมุ่งหวังว่าการเสวนาร่วมกันในครั้งนี้ จะแสดงถึงความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศที่ครอบคลุมและก่อให้เกิดความเข้าใจต่อกันอย่างลึกซึ้งในด้านสันติภาพ ความมั่นคง ความรุ่งเรืองและความสัมพันธ์ที่ก้าวหน้าของทั้งสองประเทศ​

สามารลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

http://www.ias.chula.ac.th
https://docs.google.com/forms/d/1-Du5_15uf46yVvRYEOSwF7SaaIskBRNGjoZsHBvcsxA/viewform?edit_requested=true

หรือ สแกนผ่าน QR Code

​สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-7412

เพิ่มเติม

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X