ข่าว

เสวนา “การปฏิรูประบบข้อมูลโดยการบริหารผลการปฏิบัติงานภาครัฐ: นวัตกรรมการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชาชนมีส่วนร่วม”

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา "การปฏิรูประบบข้อมูลโดยการบริหารผลการปฏิบัติงานภาครัฐ: นวัตกรรมการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชาชนมีส่วนร่วม" ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเกษม สุวรรณกุล ชั้น 13 อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4_pV1zrqQSro6M4sq61LnE9MAYipzr7N3P_YN82bI15eM5g/viewform

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X