การรับมอบเงินบริจาคเพื่อการวิจัย

เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 4 ชั้น 3 ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย และ รศ.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบเงินบริจาคเพื่อการวิจัย “มะเร็ง” จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากกลุ่มบริษัท อินเทลโนเวชั่น โดย คุณวสันต์ ลีละยูวะ คุณภัทรันดา ลีละยูวะ คุณภวาทิพย์ ลีละยูวะ และคุณธนันต์ ลีละยูวะ ให้กับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ “เพื่อสมทบทุนงานวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง”

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X