ข่าว

Nelson Mandela’s Legacies: A Thai Perspective

Nelson Mandela’s Legacies: A Thai Perspective

สถานทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “Nelson Mandela’s Legacies: A Thai Perspective” ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ ชั้น 12 อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ H.E.Abdelilah El Housni, Ambassador of the Kingdom of Morocco H.E.Patrick Simiyu  Wamoto,  Ambassador of the Replublic of  Kenya,  H.E.Ahmed Nuhu Bamalli, Ambassador of the  Federal Replublic of Nigeria,  H.E.G Q M Doidge,   Ambassador of the Replublic of South Africa  พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า  รศ.ดร.ฉันทนา หวันแก้ว และ ดร.กษิร ชีพเป็นสุข คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเเละสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0-2218-7263 อีเมล jameekorn.c@chula.ac.th

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X